تمهیدات مالیاتی در کرمان
در پیشگیری از شیوع کرونا
مدیرکل امور مالیاتی استان از تمهیدات حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور برای حمایت از مودیان مالیاتی خبرداد .